Entregues el mateix dia al Vallès Oriental. Consulta'ns per altres ubicacions.

0,00 
0
0
Subtotal: 0,00 

No hi ha productes a la cistella.

Condicions generals de contractació

Introducció

Aquest document contractual regeix les condicions generals de contractació de productes o serveis
(d’ara endavant, «Condicions») a través de la pàgina web https://eljardinet.net/, propietat de EL
JARDINET DE GRANOLLERS SL, d’ara endavant, el PRESTADOR, les dades del qual trobareu
també a l’Avís Legal d’aquesta Web.

Aquestes Condicions es poden modificar en qualsevol moment. És responsabilitat de l’USUARI llegir-
les periòdicament, ja que són aplicables aquelles que es troben vigents en el moment d’executar les

comandes.
Els contractes no estan subjectes a cap formalitat amb excepció dels supòsits expressament
esmentats en els Codis Civil i de Comerç i en aquesta llei o en d’altres d’especials.
L’acceptació d’aquest document comporta que l’USUARI:

DE GRANOLLERS SL, amb domicili social C/VALENCIA 1, 1a. 08401 – GRANOLLERS, NIF B-
10704872 i amb telèfon d’atenció al client/USUARI 93.840.17.91 o e-mail comandes@eljardinet.net.

I de l’altra, l’USUARI, registrat al lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té
responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades
al PRESTADOR.

Objecte del contracte
Aquest contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el
PRESTADOR i l’USUARI en el moment en què accepta la casella corresponent durant el procés de
contractació en línia.

La relació contractual de compravenda comporta l’entrega, a canvi d’un preu determinat i públicament
exposat a través del lloc web, d’un producte o servei concret.

Procediment de contractació
L’USUARI ha de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que se li requereixin,
les quals es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril
de 2016 (GDPR), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre
(LOPDGDD), relativa a la protecció de dades de caràcter personal i detallada en l’Avís legal i la Política
de privacitat d’aquest lloc web.
L’USUARI ha de seleccionar un nom d’usuari i una contrasenya, i comprometre’s a fer-ne un ús diligent
i a no posar-los a disposició de tercers, així com a informar-ne el PRESTADOR de la pèrdua o robatori
o del possible accés per un tercer no autoritzat, de manera que aquest en procedeixi al bloqueig
immediat.
Un cop creat el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb el que exigeix l’article 27 de la Llei
34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment
de contractació seguirà els següents passos:

 1. Clàusules generals de contractació.
 2. Enviament i lliurament de comandes.
 3. Dret de desistiment.
 4. Reclamacions i resolució de litigis en línia.
 5. Força major.
 6. Competència.
 7. Generalitats de l’oferta.
 8. Preu i termini de validesa de l’oferta.
 9. Forma de pagament, despeses i descomptes.
 10. Procés de compra.
 11. Dissociació i suspensió o rescissió del contracte.
 12. Garanties i devolucions.
 13. Llei aplicable i jurisdicció.
 14. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Tret que hi hagi estipulació particular per escrit, l’efectuació d’una comanda al PRESTADOR suposa
l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l’USUARI pot
diferir de les del PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit pel
PRESTADOR.

 1. ENVIAMENT DE COMANDES

El PRESTADOR no enviarà cap comanda ni activarà cap servei fins que no hagi comprovat que s’ha
efectuat el pagament.
Falta d’execució del contracte a distància
En cas de retard injustificat per part del PRESTADOR respecte a la devolució de l’import total,
l’USUARI pot reclamar que se li pagui el doble de l’import degut, sense perjudici al seu dret de ser
indemnitzat pels danys i perjudicis soferts que excedeixin d’aquesta quantitat.


El termini d’entrega sol estar comprès entre 24-48h, segons el stock disponible dels proveïdors i
segons la població de destí i la forma de pagament escollida. S’ha d’entendre aquest terme sempre
que s’hagi confirmat la disponibilitat de la mercaderia i comprovat el pagament complet de la comanda.
El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat en cas que l’entrega del producte o servei no acabi
efectuant-se, si les dades facilitades per l’USUARI són falses, inexactes o incompletes.
L’entrega es considerarà efectuada en el moment en què el transportista hagi posat els productes a
disposició de l’USUARI i aquest, o un delegat seu, hagi signat el document de recepció de l’entrega.
Correspon a l’USUARI verificar els productes així que els rebi i exposar tots els advertiments i
reclamacions que puguin justificar-se en el document de recepció de l’entrega.

 1. DRET DE DESISTIMENT

L’USUARI té els mateixos drets i terminis per efectuar la devolució i/o reclamar les possibles
deformacions o defectes que presenti el producte o servei, tant en modalitat en línia com fora de línia.
L’USUARI disposa d’un termini de catorze dies naturals, a comptar des de la data de recepció del
producte, per retornar-lo (article 71 de la Llei 3/2014, de 27 de març). Tret que la devolució s’efectuï
per defectes en el producte, les despeses relatives a l’enviament, les ha d’assumir l’USUARI. Cal
retornar el producte en el seu embalatge original i en perfecte estat i, en cas de prestació d’un servei,
des del mateix dia en que s’hagi activat i/o descarregat.
El dret de desistiment no es pot aplicar en els següents casos:

 1. Si el producte no es presenta en perfectes condicions.
 2. Si els embalatges del producte no són els originals o no es troben en perfecte estat. L’embalatge
  original ha de protegir el producte de manera que es rebi en perfectes condicions, i resta prohibit
  aplicar-hi directament precintes i cintes adhesives.
 3. Quan el producte estigui obert sense poder demostrar que no s’hagi utilitzat.
 4. En les aplicacions de software que es descarreguin directament a través del portal o siguin
  desprecintades per l’USUARI després de la seva entrega física.
 5. Quan es tracti de productes personalitzats o els quals, per raons d’higiene o altres excepcions
  legalment previstes a l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març.
 6. En el subministrament de productes el preu dels quals depengui de fluctuacions de mercat financer
  que el PRESTADOR no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment.
 7. En el subministrament de productes confeccionats conforme a les especificacions de l’USUARI o
  clarament personalitzats.
 8. En el subministrament de productes que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
  S’ha de comunicar qualsevol devolució al PRESTADOR indicant el número de factura o comanda
  corresponent.

 1. RECLAMACIONS

Qualsevol reclamació que l’USUARI consideri oportuna serà atesa al més aviat possible. Les
reclamacions es poden efectuar a les següents adreces de contacte:
Domicili social: C/VALENCIA 1, 1a. 08401 – GRANOLLERS
Telèfon: 93.840.17.91
E-mail: comandes@eljardinet.net
Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)
De conformitat amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una
plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre l’USUARI i el PRESTADOR,
sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat
Organisme de resolució de litigis, que actua com a intermediari entre tots dos. Aquest organisme és
neutral i dialogarà amb totes dues parts per arribar a un acord, amb la possibilitat de suggerir i/o
imposar una solució al conflicte.
Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 1. FORÇA MAJOR
  Les parts no es faran responsables davant de qualsevol falta causada per una força major. El
  compliment de l’obligació es demorarà fins que desaparegui la causa de força major.
 2. COMPETÈNCIA

Resta prohibit per a l’USUARI cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions
contractats en la venda.
Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o de compliment impossible, la
validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectades de cap manera, ni sofriran cap tipus
de modificació.
L’USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar aquestes Condicions en tota la seva extensió.

 1. GENERALITATS DE L’OFERTA

S’entén que totes les vendes i entregues efectuades pel PRESTADOR estan sotmeses a aquestes
Condicions.
No tindrà efecte cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de EL JARDINET
DE GRANOLLERS SL o al que s’estipuli aquí, tret que hi hagi un pacte exprés per escrit signat pel
PRESTADOR. En aquest cas, aquests pactes particulars hi prevaldran.
Gràcies als constants avenços tècnics i millores dels productes, el PRESTADOR es reserva la facultat
de modificar-ne les especificacions respecte de la informació facilitada en la publicitat, fins que no
afecti el valor dels productes oferts. Així mateix, aquestes modificacions tindran validesa en cas que,
per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels productes oferts.

 1. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

En el moment en que el comprador afegeixi el producte al carret es reflexarà el total amb impostos.
Aquests impostos, tret que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament,
manipulació, embolcall, assegurança d’enviament o qualsevol altre servei addicional i annex al
producte o servei adquirit.
Els preus aplicats a cada producte són els que estan publicats al lloc web i s’expressen en la moneda
EURO. L’USUARI assumeix que la valoració econòmica d’alguns dels productes podrà variar en
temps real.
Abans d’efectuar la compra, podrà comprovar en línia tots els detalls del pressupost: articles,
quantitats, preu, disponibilitat, despeses de transport, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la
compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no s’efectuï la comanda.
Qualsevol pagament efectuat al PRESTADOR comporta l’emissió d’una factura a nom de l’USUARI
registrat o de la raó social que aquest hagi informat en el moment d’efectuar la comanda. Aquesta
factura s’enviarà juntament amb el producte adquirit, així com en PDF a l’adreça de correu electrònic
proporcionada per l’USUARI.

 1. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES
  El PRESTADOR és el responsable de les transaccions econòmiques i possibilita les següents formes
  per efectuar el pagament d’una comanda:

 1. PROCÉS DE COMPRA
  Cistella (simulació de pressupost)
  Qualsevol producte del nostre catàleg es pot afegir a la cistella. En aquesta, només s’observaran els
  articles, la quantitat, el preu i l’import total. Un cop guardada la cistella es procedirà a calcular els
  impostos, càrrecs i descomptes segons les dades de pagament i d’enviament introduïdes.
  Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només es tracta d’un apartat on es pot simular un
  pressupost sense cap compromís per totes dues parts.
  Des de la cistella es pot fer una comanda seguint els següents passos per formalitzar-la correctament:
 2. – Comprovació de les dades de facturació.
 3. – Comprovació de l’adreça d’enviament.
 4. – Selecció de la forma de pagament.
 5. – Efectuar la comanda (comprar).
  Un cop processada la comanda, el sistema envia instantàniament un correu electrònic al departament
  de gestió del PRESTADOR i un altre al correu de l’USUARI confirmant la realització de la comanda.
  Comandes (sol·licituds de compra)
  En un màxim de 24 hores, en dies laborables, s’enviarà un correu electrònic a l’USUARI confirmant
  l’estat de la comanda i la data d’enviament i/o entrega aproximada.
 6. GARANTIES APLICABLES
  Tots els productes oferts a través del lloc web són completament originals, llevat que s’indiqui el
  contrari en la seva descripció. Tots tenen un període de garantia de 12 mesos de garantia sobre peces
  amb defectes de fabricació. Això no inclou servei tècnic, desplaçaments, dietes ni mà d’obra; inclou
  única i exclusivament el canvio gratuït de la peça defectuosa i, segons la política del proveïdor, a ports
  deguts o pagats.
 7. GARANTIES I DEVOLUCIONS
  Les garanties respondran al que regula el Títol referit a “Garanties i serveis postvenda” del Reial Decret
  Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa
  dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, al què es pot accedir clicant aquí
  Si es vol personalitzar aquest apartat, caldrà comprovar que el redactat és conforme al que regula el
  títol de GARANTIES I SERVEIS POSVENTA del RD Legislatiu 1/2007.
 8. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
  Aquestes condicions es regeixen o s’interpreten d’acord amb la legislació espanyola en allò que no
  s’hi disposa expressament. Qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels
  productes o serveis objecte d’aquestes Condicions es sotmetrà als jutjats i tribunals de el domicili de
  l’USUARI, al lloc de compliment de l’obligació o aquell en què es trobi el bé si aquest és immoble.